πŸ”Ž
Validation

Validator package

Fiber can make great use of the validator package to ensure correct validation of data to store.
You can find the detailed descriptions of the validations used in the fields contained on the structs below:
Validation Example
type Job struct{
Type string `validate:"required,min=3,max=32"`
Salary int `validate:"required,number"`
}
​
type User struct{
Name string `validate:"required,min=3,max=32"`
// use `*bool` here otherwise the validation will fail for `false` values
// Ref: https://github.com/go-playground/validator/issues/319#issuecomment-339222389
IsActive *bool `validate:"required"`
Email string `validate:"required,email,min=6,max=32"`
Job Job `validate:"dive"`
}
​
type ErrorResponse struct {
FailedField string
Tag string
Value string
}
​
var validate = validator.New()
func ValidateStruct(user User) []*ErrorResponse {
var errors []*ErrorResponse
err := validate.Struct(user)
if err != nil {
for _, err := range err.(validator.ValidationErrors) {
var element ErrorResponse
element.FailedField = err.StructNamespace()
element.Tag = err.Tag()
element.Value = err.Param()
errors = append(errors, &element)
}
}
return errors
}
​
func AddUser(c *fiber.Ctx) error {
//Connect to database
​
user := new(User)
​
if err := c.BodyParser(user); err != nil {
return c.Status(fiber.StatusInternalServerError).JSON(fiber.Map{
"message": err.Error(),
})
}
​
errors := ValidateStruct(*user)
if errors != nil {
return c.Status(fiber.StatusBadRequest).JSON(errors)
}
​
//Do something else here
​
//Return user
return c.JSON(user)
}
​
// Running a test with the following curl commands
// curl -X POST -H "Content-Type: application/json" --data "{\"name\":\"john\",\"isactive\":\"True\"}" http://localhost:8080/register/user
​
// Results in
// [{"FailedField":"User.Email","Tag":"required","Value":""},{"FailedField":"User.Job.Salary","Tag":"required","Value":""},{"FailedField":"User.Job.Type","Tag":"required","Value":""}]⏎
Copy link